Pořadatelské a obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

Vstupenky

Před zahájením předprodeje jsou v hledištích provedeny blokace míst pro čestné hosty, partnery a také technické blokace. Návštěvník je povinen akceptovat blokace učiněné pořadatelem. Nevyzvednuté takto blokované vstupenky budou uvolněny do prodeje formou tzv. last minute vždy 15 minut před začátkem projekce. Při plné obsazenosti nelze místa nárokovat.

 

Vstupenky jsou prodávány v došlém pořadí do naplnění kapacity hledišť.

Předprodej

Termín předprodeje: předprodej vstupenek bude zahájen 6. září 2021 v 9.00 hodin.

Zakoupení vstupenek před konáním festivalu je možné pouze online na www.festivalfinale.cz.

Vstupenky na vybrané akce festivalu je možné zakoupit přes portál www.goout.cz.

 

Zakoupení vstupenek během konání festivalu je možné přímo na festivalových pokladnách nebo online na www.festivalfinale.cz, vstupenky na vybrané akce festivalu je možné zakoupit přes portál www.goout.cz nebo prostřednictvím partnerů doprovodné části programu.

 

Festivalové pokladny:

 

24. - 29. 9. 2021

Měšťanská beseda

Kopeckého sady 13, Plzeň

Pá-St: 10.00-22.00

 

Divadlo Dialog

Smetanovy sady 344/9, Plzeň

otevřeno vždy 30 minut před začátkem první projekce konané v Divadle Dialog

 

e-ticket prostřednictvím www.festivalfinale.cz.

Nejzazší doba pro nákup je 3 hodiny před začátkem dané projekce. Držitel e-ticketu se u vstupu do promítacího sálu prokazuje touto e-vstupenkou vytištěnou na formátu A4, případně e-vstupenkou uloženou v mobilním zařízení.

 

On-line nákup vstupenek a akreditací je zajišťován prostřednictvím bezpečného platebního systému The pay. Veškeré informace o tomto systému vč. obchodních podmínek a reklamačního řádu naleznete na www.thepay.cz

 

Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani se nevyměňují, pokud není projekce zrušena či změněna organizátorem festivalu nebo pořadatelem doprovodného programu. Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že je projekce zrušena nebo je nedokončena z důvodu vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v době festivalu (24. -29. 9. 2021) v Měšťanské besedě, Kopeckého sady 13, Plzeň na festivalové pokladně. Po skončení festivalu na mailové adrese: ticketing-ZAVINOVADLO:festivalfinale.cz. Vstupné se vrací stejným způsobem, jakým bylo pořízeno.

 

Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

Slevy

Pořadatel poskytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP (50 %), ZTP/P (50 %) a doprovodu držitelů průkazu ZTP/P. Průkaz je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání projekce.

 

Jednotlivé slevy nelze sčítat ani kombinovat.

Přístup na akce festivalu

Návštěvník projekce musí respektovat pokyny pořadatelů a členů požární hlídky.

 

Do prostor, v nichž se projekce festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery, fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu.

 

Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny a manipulovat zde s otevřeným ohněm.

 

Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.

 

Na projekce festivalu nebude vpuštěn návštěvník pod vlivem psychotropních látek nebo ve viditelně podnapilém stavu.

 

Návštěvník, který narušuje program hlasitými projevy či svým chováním, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.

 

V průběhu představení je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.

 

Žádáme návštěvníky, aby respektovali ostatní návštěvníky festivalu a chovali se ohleduplně.

 

Vstup do hlediště je možný před zahájením projekce po vyzvání organizátorem u vstupu.

 

Doporučujeme zaujmout své místo včas, nejpozději však 10 minut před začátkem akce. Po zahájení akce nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky (pokud je přestávka v programu avizována).

Všeobecná ustanovení

Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být pořadatelem užité v obvyklém věcném, místním a časovém rozsahu při naplňování jeho oprávněného zájmu. Práva na užití obrazových záznamů dle zpravodajských a uměleckých licencí tím nejsou dotčena.

 

Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.

 

Organizátorem (tj. prodejcem vstupenek a akreditací na filmový festival Finále Plzeň) je společnost Film Servis Plzeň s.r.o., Mánesova 1915/80 Plzeň, IČ: 02748053, DIČ: CZ02748053. Společnost je plátcem DPH.

Zpracování osobních údajů

Pořadatel (Film Servis Plzeň s.r.o.) zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č.2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).

 

Více o zpracování osobních údajů v souhrnném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Obchodní podmínky užití stránek www.festivalfinale.cz

1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.festivalfinale.cz je společnost Film Servis Plzeň s.r.o., Mánesova 1915/80 301 00 Plzeň, IČ: 02748053, zapsaná dne 7. 3. 2014 u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 29530 (dále jen jako „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.festivalfinale.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.festivalfinale.cz (dále jen „obchodní podmínky užití“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno filmového festivalu Finále Plzeň, společnosti Film Servis Plzeň s.r.o. ani webových stránek samotných.

 

2. Autorská a licenční práva

Internetové stránky www.festivalfinale.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.festivalfinale.cz lze bez souhlasu provozovatele použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.festivalfinale.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu provozovatele. V případě porušení autorských práv se bude provozovatel domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

 

3. Způsob užití webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.festivalfinale.cz s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.festivalfinale.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.festivalfinale.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

 

Pokud uživatel navštíví web www.festivalfinale.cz, provozovatel zpracovává údaje o chování uživatele na webu na základě jeho oprávněného zájmu (tedy bez souhlasu uživatele) za účelem:

 1. získání informací, na základě kterých bude moci provozovatel web v budoucnu vylepšit; oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb provozovatele;
 2. vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti webu provozovatele, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; oprávněným zájmem provozovatele je zde měření efektivity webu a výdajů na reklamu;

Údaje o chování uživatele na webu nezískává provozovatel pouze z cookies. Doplňuje je také o údaje:

IP adresa zařízení uživatele (adresa zařízení uživatele, pomocí kterého uživatel komunikuje s jinými zařízeními v síti internet);

 1. operační systém zařízení, uživatele jeho verze a jazykové nastavení;
 2. prohlížeč, který na zařízení uživatel používá, jeho verze a jazykové nastavení;
 3. adresa webové stránky (URL adresa), ze které uživatel přichází na web provozovatele.

Pro tyto účely osobní údaje provozovatel používá po dobu 14 měsíců. Proti tomuto zpracování má uživatel právo uplatnit námitku.

4. Omezení odpovědnosti provozovatele

 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.festivalfinale.cz, jejichž úprava je obsažena v obchodních podmínkách pro prodej vstupenek.
 2. Obsah internetových stránek www.festivalfinale.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek užití, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.festivalfinale.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.
 4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.festivalfinale.cz.
 5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.festivalfinale.cz.
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.festivalfinale.cz.

5. Soutěže

Provozovatel v rámci internetových stránek www.festivalfinale.cz pořádá soutěže, kterých se může zúčastnit fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

 

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví na soutěžní otázku podle zadání příslušné soutěže prostřednictvím SMS, emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou. Odpověď na soutěžní otázku zašle účastník způsobem a podle návodu uvedeného v zadání příslušné soutěže. Účastník uvede v rámci soutěžní odpovědi také své jméno, příjmení a telefonický nebo emailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve výsledcích soutěže uvedených na webových stránkách organizátora, případně v periodiku vydaným organizátorem.

 

Soutěž začíná dnem, od kdy je organizátorem vyhlášena na jeho webových stránkách a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže SMS, emaily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

 

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 

6. Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek užití neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek užití, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek užití.

 

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a Film Servis Plzeň s.r.o. se řídí českým právním řádem.

 

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.festivalfinale.cz.

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na Finále Plzeň

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti Film Servis Plzeň s.r.o., Mánesova 1915/80 301 00 Plzeň, IČ: 027 48 053, zapsaná dne 7. 3. 2014 u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 29530 (dále jen jako "FSP") při prodeji vstupenek na filmový festival Finále Plzeň (dále jen „Finále Plzeň“).

Kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

FSP prodává vstupenky prostřednictvím webových stránek www.festivalfinale.cz, a dále prostřednictvím svých prodejních míst a prodejních míst smluvních partnerů.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek FSP dodat svým jménem kupujícímu vstupenky na filmový festival Finále Plzeň, a závazek kupujícího je uhradit vstupné za vstupenky.

Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

 

FSP se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v prodejní síti (na festivalových pokladnách, nebo u obchodního partnera FSP) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí.

Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

Nákupem vstupenky na Finále Plzeň vzniká právní vztah mezi kupujícím a FSP.

Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená FSP.

Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání filmového festivalu Finále Plzeň.

FSP se zavazuje uspořádat filmový festival Finále Plzeň.

FSP je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání.

Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo FSP na vědomí.

 

4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

Cena za každou vstupenku je uvedena u každé akce jednotlivě. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.festivalfinale.cz je platba za vstupenku možná prostřednictvím platebního systému The pay.

FSP nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

Po dohodě s pracovníkem FSP odpovědným za prodej vstupenek jsou vstupenky možné zaslat poštou, ne však na dobírku.

 

5. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a FSP odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě FSP, poskytováno v určeném termínu.

 

6. Reklamační řád

Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u FSP prostřednictvím prodejní sítě se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.

Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

 

Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že je projekce zrušena nebo je nedokončena z důvodu vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu nebo podle důvodu v odst. 5 uvedeného níže.

 

Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.

 

FSP nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

 

V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, Kontaktovat FSP a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit FSP jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že FSP zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil FSP, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.

 

FSP se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail.

 

V případě, že již došlo ke konání akce, se FSP zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

 

Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v době festivalu (24. - 29. 9. 2021) v Měšťanské besedě, Kopeckého sady 13, Plzeň na festivalové pokladně. Po skončení festivalu na mailové adrese: ticketing-ZAVINOVADLO:festivalfinale.cz. Vstupné se vrací stejným způsobem, jakým bylo pořízeno.

 

7. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi FSP a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na filmový festival Finále Plzeň, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a FSP, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr-ZAVINOVADLO:coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8. Ochrana osobních údajů při prodeji

Pořadatel (Film Servis Plzeň s.r.o.) zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).

 

Více o zpracování osobních údajů v souhrnném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

 

9. Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

 

Společnost Film Servis Plzeň s.r.o. je oprávněna kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi FSP a kupujícím se řídí českým právním řádem.

 

Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek na filmový festival Finále Plzeň budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

Vážení návštěvníci Finále Plzeň, věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich respektováním napomůžete nerušenému průběhu filmového festivalu.

 

Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi.

tým Finále Plzeň

 

 

V Plzni 1. 7. 2021