Statut festivalu

Článek 1.: Charakteristika festivalu

1.1. Finále Plzeň je festival českých snímků. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání:

Cílovou skupinou festivalu je nejen laická veřejnost. Srovnatelně důležité je zacílení na filmové a televizní profesionály*ky, vytvoření pracovní platformy, která přispěje k rozvoji a propagaci české a slovenské filmové a televizní tvorby.

 

1.2. Program tvoří:

1.3. Časové rozvržení programu včetně pořadí promítaných filmů, jakož i výběr filmů do jednotlivých sekcí programu festivalu je v pravomoci pořadatele festivalu.

Článek 2.: Organizace festivalu

2.1. Pořadatelem festivalu je: Film Servis Plzeň, s.r.o., Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČ: 027 48 053, e-mail: eva.kosarova-ZAVINOVADLO:festivalfinale.cz

 

2.2. Pořadatel spolupracuje s dalšími subjekty, které se organizačně a finančně podílejí na jeho konání.

 

2.3. Přípravné práce a průběh festivalu řídí ředitel festivalu.

Článek 3.: Termín festivalu

37. ročník festivalu Finále Plzeň se uskuteční ve dnech 20.-25. září 2024.

Článek 4.: Soutěže

4.1. Do soutěže celovečerních hraných a animovaných filmů mohou být oprávněným producentem*kou nebo koproducentem*kou (dále jen „přihlašovatel") přihlášeny pouze nové české, nebo v koprodukci s ČR vyrobené, celovečerní hrané, animované nebo kombinované filmy, jejichž rok výroby je 2023 a 2024 (s festivalovou či distribuční premiérou do 25. 9. 2024), s délkou 60 minut a delší. Soutěže se nemohou účastnit snímky, které již byly v minulých letech do soutěže přihlášeny. Výběrová komise musí mít do 30. června 2024 možnost snímek vidět v podobě, ve které bude uveden na festivalu Finále Plzeň.

 

Do soutěže dokumentárních filmů mohou být oprávněným producentem*kou nebo koproducentem*kou (dále jen „přihlašovatel") přihlášeny pouze nové české, nebo v koprodukci s ČR vyrobené, dokumentární filmy, jejichž rok výroby je 2023 a 2024 (do 25. 9. 2024), s délkou 60 minut a delší. Přihlášeny mohou být i snímky, které nejsou primárně určeny pro distribuci, tedy studentské či televizní dokumentární filmy. Soutěže se nemohou účastnit snímky, které již byly v minulých letech do soutěže přihlášeny. Výběrová komise musí mít do 30. června 2024 možnost snímek vidět v podobě, ve které bude uveden na festivalu Finále Plzeň.

 

Do soutěže televizní tvorby mohou být oprávněným producentem*kou nebo koproducentem*kou (dále jen „přihlašovatel") přihlášena pouze nová, nebo v koprodukci s ČR vyrobená televizní díla, jejichž rok výroby je 2023 a 2024 (do 25. 9. 2024). Soutěže se nemohou účastnit snímky, které již byly v minulých letech do soutěže přihlášeny. Výběrová komise programového oddělení festivalu musí mít do 30. června 2024 možnost dílo vidět v podobě, ve které bude uvedeno na festivalu Finále Plzeň.

 

Do soutěže studentské krátkometrážní tvorby mohou být oprávněným producentem (vysoká škola a střední škola) (dále jen „přihlašovatel") přihlášena pouze nová česká studentská krátkometrážní díla, jejichž rok výroby je 2023 a 2024 (do 25. 9. 2024), s délkou maximálně 30 minut. Soutěže se nemohou účastnit snímky, které již byly v minulých letech do soutěže přihlášeny. Výběrová komise programového oddělení festivalu musí mít do 30. června 2024 možnost dílo vidět v podobě, ve které bude uvedeno na festivalu Finále Plzeň.

 

4.2. Přihlašovatelem se rozumí výrobce kinematografického díla, čili fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem nebo jedním z držitelů oprávnění k výkonu práva užít kinematografické dílo včetně autorských děl a uměleckých výkonů v něm audiovizuálně užitých, a zároveň jí náleží práva výrobce zvukově obrazového záznamu k záznamu kinematografického díla nebo podíl na těchto právech.

 

4.3. Českým resp. koprodukčním kinematografickým dílem, se rozumí kinematografické dílo, na jehož výrobě se podílel výrobce, který měl po dobu alespoň 12 měsíců bezprostředně předcházejících dnu zveřejnění kinematografického díla místo podnikání nebo sídlo na území České republiky. Toto kinematografické dílo může být současně vyrobeno s českou tvůrčí nebo technickou účastí na celkových výrobních nákladech. Pokud je součástí kinematografického díla mluvené slovo, musí být původní verze opatřena titulky v českém jazyce.

 

4.4. Do soutěže celovečerních hraných a animovaných filmů může být přihlášen pouze snímek, jehož délka je alespoň 60 minut.

 

4.5. Do soutěže dokumentární tvorby může být přihlášen snímek, jehož délka je alespoň 60 minut.

 

4.6. Do soutěže televizní tvorby mohou být přihlášena česká televizní díla, která splní následující předpoklady:

 

a) seriálová tvorba:

Soutěže se mohou zúčastnit všechna televizní díla s rokem výroby 2023 a 2024 (do 25. 9. 2024) v televizi nebo na internetu, která splňují parametry série, cyklu nebo seriálu. Přihlášené dílo musí mít dramatický oblouk, který bude moci výběrová komise resp. porota samostatně hodnotit. Přihlášený díl musí obsahovat samostatnou a dokončenou dějovou linii, nebo se bude jednat o pilotní díl seriálu, případně může být přihlášený díl doprovozen stručným popisem předcházejícího a následného děje.

 

b) film a minisérie:

Soutěže se mohou zúčastnit všechna televizní díla s rokem výroby 2023 a 2024 (do 25. 9. 2024) v televizi nebo na internetu. Přihlášené dílo musí mít dramatický oblouk, který bude moci výběrová komise resp. porota samostatně hodnotit. Počet dílů minisérie nesmí překročit 4 díly.

 

4.7. Do soutěže studentské krátkometrážní tvorby může být přihlášen snímek, jehož délka je do 30 minut.

 

4.8. Uzávěrka přihlášek je:

4.9. Přihlašovatel celovečerního, dokumentárního či televizního díla:

4.10. Podáním přihlášky do soutěže nevzniká nárok na zařazení do soutěže. Přihlášené filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem pořadatele festivalu. Filmy, které nebudou vybrány do soutěže, mohou být uvedeny mimo soutěž. Přihlášený film nesmí být odvolán z programu festivalu poté, co byla podána oficiální přihláška do soutěže festivalu. V případě, že tato situace nastane, přihlašovatel uhradí pořadateli veškeré prokazatelné náklady spojené s neuvedením filmu a změnou programu.

 

4.11. Filmy vybrané do soutěže posuzuje mezinárodní odborná porota jmenovaná pořadatelem, jejímž členem nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku soutěžního filmu. Porotci jsou pořadatelem festivalu vybíráni z okruhu filmových tvůrců, producentů, kritiků, teoretiků či jiných významných představitelů kultury. Členové mezinárodní poroty jsou zavázáni k mlčenlivosti. Mezinárodní porota celovečerních filmů uděluje Zlatého ledňáčka za nejlepší film. Tato cena nesmí být udělena ex-aequo a nese s sebou finanční cenu ve výši 25.000 českých korun a cenu ze sklářské dílny Kolektiv Ateliers. Mezinárodní porota dokumentárních filmů uděluje Zlatého ledňáčka za nejlepší dokumentární film. Tato cena nesmí být udělena ex-aequo a nese s sebou finanční cenu ve výši 25.000 českých korun a cenu ze sklářské dílny Kolektiv Ateliers. Mezinárodní porota televizní tvorby uděluje Zlatého ledňáčka za nejlepší dílo v kategorii seriálová tvorba a v kategorii film a minisérie. Tato cena nesmí být udělena ex-aequo. Mezinárodní porota studentských filmů uděluje Zlatého ledňáčka za nejlepší studentský krátkometrážní film. Tato cena nesmí být udělena ex-aequo.

 

4.12. Filmy vybrané do soutěže celovečerních, dokumentárních, televizních filmů a studentských krátkometrážních, hodnotí také studentská porota, která uděluje nejlepším filmům nestatutární ceny.

 

4.13. Po dohodě s pořadatelem je možné na festivalu udělit ještě další nestatutární ceny.

 

4.14. Podáním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s tímto Statutem, zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení, jakož i ustanovení podmínek soutěže, které jsou nedílnou součástí přihlášky.

Článek 5.: Závěrečné ujednání

Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto Statutem. V nejasných nebo Statutem nepředvídaných případech rozhoduje ředitel festivalu.

 

V Plzni dne 10. února 2024

MgA. Eva Veruňková Košařová

ředitelka festivalu Finále Plzeň

Film Servis Plzeň, s.r.o., Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň, Česká republika