Statut festivalu

Článek 1.: Charakteristika festivalu

1.1. Finále Plzeň je festival českých snímků. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání:

 • současné české filmové a televizní tvorby uvedené v roce 2018,
 • současné české filmové a televizní tvorby s hodnotnými archivními snímky,
 • současné české filmové a televizní tvorby se současnou evropskou a světovou tvorbou.

Cílovou skupinou festivalu je nejen laická veřejnost. Srovnatelně důležité je zacílení na filmové a televizní profesionály, vytvoření pracovní platformy, která přispěje k rozvoji a propagaci české a slovenské filmové a televizní tvorby.

 

1.2. Program tvoří:

 • soutěž současné české filmové celovečerní hrané a animované tvorby,
 • soutěž současné české dokumentární tvorby,
 • soutěž současné české televizní tvorby,
 • soutěž současné české studentské krátkometrážní tvorby,
 • nesoutěžní projekce filmové a televizní tvorby (dlouhometrážní, krátkometrážní, hrané, dokumentární, animované, amatérské, experimentální atd.),
 • doprovodné programy sestavené pořadatelem.

1.3. Časové rozvržení programu včetně pořadí promítaných filmů, jakož i výběr filmů do jednotlivých sekcí programu festivalu je v pravomoci pořadatele festivalu.

Článek 2.: Organizace festivalu

2.1. Pořadatelem festivalu je: Film Servis Plzeň, s.r.o., Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň, Česká republika, ič: 027 48 053, e-mail: eva.kosarova-ZAVINOVADLO:festivalfinale.cz

 

2.2. Pořadatel spolupracuje s dalšími subjekty, které se organizačně a finančně podílejí na jeho konání.

 

2.3. Přípravné práce a průběh festivalu řídí ředitel festivalu.

Článek 3.: Termín festivalu

32. ročník festivalu Finále Plzeň se uskuteční ve dnech 11.-16. dubna 2019.

Článek 4.: Soutěže

4.1. Do soutěže celovečerních hraných a animovaných filmů mohou být oprávněným producentem nebo koproducentem (dále jen „přihlašovatel") přihlášeny pouze nové české, nebo v koprodukci s ČR vyrobené, celovečerní hrané, animované nebo kombinované filmy, jejichž rok výroby je 2018, s délkou 60 minut a delší. Soutěže se nemohou účastnit snímky, které již byly v minulých letech do soutěže přihlášeny. Výběrová komise musí mít do 30. listopadu 2018 možnost snímek vidět v podobě, ve které bude uveden na festivalu Finále Plzeň.

 

Do soutěže dokumentárních filmů mohou být oprávněným producentem nebo koproducentem (dále jen „přihlašovatel") přihlášeny pouze nové české, nebo v koprodukci s ČR vyrobené, dokumentární filmy, jejichž rok výroby je 2018, s délkou 60 minut a delší. Přihlášeny mohou být i snímky, které nejsou primárně určeny pro distribuci, tedy studentské či televizní filmy. Soutěže se nemohou účastnit snímky, které již byly v minulých letech do soutěže přihlášeny. Výběrová komise musí mít do 30. listopadu 2018 možnost snímek vidět v podobě, ve které bude uveden na festivalu Finále Plzeň.

 

Do soutěže televizní tvorby mohou být oprávněným producentem nebo koproducentem (dále jen „přihlašovatel") přihlášeny pouze nová, nebo v koprodukci s ČR vyrobená televizní díla,, jejichž rok výroby je 2018. Soutěže se nemohou účastnit snímky, které již byly v minulých letech do soutěže přihlášeny. Výběrová komise programového oddělení festivalu musí mít do 30. listopadu 2018 možnost dílo vidět v podobě, ve které bude uvedeno na festivalu Finále Plzeň. Do soutěže studentské krátkometrážní tvorby mohou být oprávněným producentem (vysoká škola a střední škola) (dále jen „přihlašovatel") přihlášeny pouze nová česká studentská krátkometrážní vyrobená díla, jejichž rok výroby je 2018, s délkou maximálně 40 minut. Soutěže se nemohou účastnit snímky, které již byly v minulých letech do soutěže přihlášeny. Výběrová komise programového oddělení festivalu musí mít do 30. listopadu 2018 možnost dílo vidět v podobě, ve které bude uvedeno na festivalu Finále Plzeň.

 

4.2. Přihlašovatelem se rozumí výrobce kinematografického díla, čili fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem nebo jedním z držitelů oprávnění k výkonu práva užít kinematografické dílo včetně autorských děl a uměleckých výkonů v něm audiovizuálně užitých, a zároveň jí náleží práva výrobce zvukově obrazového záznamu k záznamu kinematografického díla nebo podíl na těchto právech.

 

4.3. Českým resp. koprodukčním kinematografickým dílem, se rozumí kinematografické dílo, na jehož výrobě se v majoritním rozsahu výrobních nákladů podílel výrobce, který měl po dobu alespoň 12 měsíců bezprostředně předcházejících dnu zveřejnění kinematografického díla místo podnikání nebo sídlo na území České republiky. Toto kinematografické dílo může být současně vyrobeno s majoritní českou tvůrčí nebo technickou účastí na celkových výrobních nákladech. Pokud je součástí kinematografického díla mluvené slovo, musí být původní verze vyrobena v českém jazyce nebo opatřena titulky v českém jazyce.

 

4.4. Do soutěže celovečerních hraných a animovaných filmů může být přihlášen pouze snímek, jehož délka je alespoň 60 minut.

 

4.5. Do soutěže dokumentární tvorby může být přihlášen snímek, jehož délka je alespoň 60 minut.

 

4.6. Do soutěže televizní tvorby mohou být přihlášena česká televizní díla, která splní následující předpoklady:

 

a) seriálová tvorba:

Soutěže se mohou zúčastnit všechna televizní díla s rokem výroby 2018 v televizi nebo na internetu, která splňují parametry série, cyklu nebo seriálu. Přihlášené dílo musí mít dramatický oblouk, který bude moci výběrová komise resp. porota samostatně hodnotit. Přihlášený díl musí obsahovat samostatnou a dokončenou dějovou linii, nebo se bude jednat o pilotní díl seriálu, případně může být přihlášený díl doprovozen stručným popisem předcházejícího a následného děje.

 

b) film a minisérie:

Soutěže se mohou zúčastnit všechna televizní díla s rokem výroby 2018 v televizi nebo na internet. Přihlášené dílo musí mít dramatický oblouk, který bude moci výběrová komise resp. porota samostatně hodnotit.

 

4.7. Do soutěže studentské krátkometrážní tvorby může být přihlášen snímek, jehož délka je do 40 minut.

 

4.8. Uzávěrka přihlášek je:

 • do soutěže celovečerních filmů 30. listopadu 2018,
 • do soutěže dokumentárních filmů 30. listopadu 2018,
 • do soutěže televizní tvorby 30. listopadu 2018,
 • do soutěže studentské krátkometrážní tvorby 30. listopadu 2018.

4.9. Přihlašovatel celovečerního, dokumentárního či televizního díla:

 • zašle pořadateli řádně vyplněnou přihlášku,
 • zajistí pro pořadatele festivalu na své náklady kopii filmu s anglickými titulky (nebo alespoň s dialogovou listinou v českém a anglickém jazyce, popř. s uměleckými titulky v obou jazycích) minimálně 10 dní před konáním festivalu, pokud se s pořadatelem nedohodl jinak,
 • zajistí propagační vybavení filmu alespoň v rozsahu distribuční premiéry (týká se pouze distribučních titulů celovečerních a dokumentárních),
 • zajistí propagační materiály k filmu - anotace, synopse, fotografie, případné rozhovory s tvůrci,
 • umožní pořadateli tři bezplatná uvedení filmu (dvě projekce soutěžní, třetí pouze v případě, že film zvítězí ve své kategorii jako projekce vítězného snímku) ve festivalovém kině a v případě potřeby po vzájemné dohodě i další uvedení filmu,
 • ve spolupráci se zástupci festivalu Finále Plzeň pozve pro hlavní festivalovou projekci maximální možnou delegaci složenou z tvůrců přihlašovaného filmu,

4.10. Podáním přihlášky do soutěže nevzniká nárok na zařazení do soutěže. Přihlášené filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem pořadatele festivalu. Filmy, které nebudou vybrány do soutěže, mohou být uvedeny mimo soutěž. Přihlášený film nesmí být odvolán z programu festivalu poté, co byla podána oficiální přihláška do soutěže festivalu. V případě, že tato situace nastane, přihlašovatel uhradí pořadateli veškeré prokazatelné náklady spojené s neuvedením filmu a změnou programu.

 

4.11. Filmy vybrané do soutěže posuzuje mezinárodní odborná porota jmenovaná pořadatelem, jejímž členem nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku soutěžního filmu. Porotci jsou pořadatelem festivalu vybíráni z okruhu filmových tvůrců, producentů, kritiků, teoretiků či jiných významných představitelů kultury. Členové mezinárodní poroty jsou zavázáni k mlčenlivosti. Mezinárodní porota celovečerních filmů uděluje Zlatého ledňáčka za nejlepší film. Tato cena nesmí být udělena ex-aequo. Mezinárodní porota dokumentárních filmů uděluje Zlatého ledňáčka za nejlepší dokumentární film. Tato cena nesmí být udělena ex-aequo. Mezinárodní porota televizní tvorby uděluje Zlatého ledňáčka za nejlepší dílo v kategorii seriálová tvorba a v kategorii film a minisérie. Tato cena nesmí být udělena ex-aequo. Mezinárodní porota studentských filmů uděluje Zlatého ledňáčka za nejlepší studentský krátkometrážní film. Tato cena nesmí být udělena ex-aequo.

 

4.12. Filmy vybrané do soutěže celovečerních, dokumentárních, televizních filmů a studentských krátkometrážních, hodnotí také studentská porota, která uděluje nejlepším filmům nestatutární ceny.

 

4.13. Po dohodě s pořadatelem je možné na festivalu udělit ještě další nestatutární ceny.

 

4.14. Podáním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s tímto Statutem, zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení, jakož i ustanovení podmínek soutěže, které jsou nedílnou součástí přihlášky.

Článek 5.: Závěrečné ujednání

Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto Statutem. V nejasných nebo Statutem nepředvídaných případech rozhoduje ředitel festivalu.

 

V Plzni dne 30. října 2018

Eva Veruňková Košařová

Eva Veruňková Košařová

ředitelka festivalu Finále Plzeň

Film Servis Plzeň, s.r.o., Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň, Česká republika

Sledujte nás na sociálních sítích
ThePay – Platba kartou Přijímáme tyto platební metody

Sledujte nás na sociálních sítích